Header HQE

UNIT PUSAT PENYELIDIKAN KLINIKAL CRC SABAH

PENGENALAN

Pusat Penyelidikan Klinikal, Hospital Queen Elizabeth (CRC QEH) yang sebelum ini dikenali sebagai CRC Sabah, mula ditubuhkan sebagai sebahagian daripada Rangkaian Pusat Penyelidikan Klinikal Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2008. Ia telah beroperasi sejak tahun 2008 dengan tujuan untuk menggalakkan, menyokong dan menjalankan penyelidikan klinikal berkualiti dan beretika untuk meningkatkan taraf kesihatan pesakit dalam HQE. CRC QEH menjalankan penyelidikan klinikal, dan menyediakan kursus dan perkhidmatan latihan berkaitan penyelidikan termasuk metodologi penyelidikan, biostatistik perubatan dan Bengkel Good Clinical Practice (GCP).

Pada tahun 2008, CRC Sabah beroperasi buat sementara waktu di Unit Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD Unit) di Queen Elizabeth Hospital. Pada bulan Mac 2010, ia secara rasmi dipindahkan ke premisnya sendiri, iaitu banglo kolonial sederhana yang diubah menjadi pejabat, di dalam kompleks Hospital Queen Elizabeth. Kemudahan penyelidikan di hospital telah dinaiktaraf untuk menyokong peningkatan aktiviti latihan penyelidikan, Investigator Initiated Research (IIR) dan Industrial Sponsored Research (ISR) di hospital.

 

VISI

Menjadi institusi penyelidikan klinikal yang terkemuka di Asia.

 

MISI

1. Meningkatkan taraf kesihatan pesakit melalui penyelidikan klinikal yang beretika dan berkualiti.

2. Memberi perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti melalui perkhidmatan yang sistematik

dan mengaplikasikan hasil dari penyelidikan klinikal.

3. Memupuk budaya penyelidikan klinikal sebagai satu komponen penting dalam penyampaian

penjagaan kesihatan.

 

 

 

 

OBJEKTIF

1. Mempromosikan penyelidikan jenis Investigator Initiated Research (IIR), Industrial Sponsored Research (ISR) dan registri klinikal bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai keperluan dan kepentingan penyelidikan klinikal dalam sistem penjagaan kesihatan di negeri Sabah.

2. Menyediakan khidmat rundingan mengenai ujian klinikal dan lain-lain aspek penyelidikan klinikal.

3. Membina keupayaan tenaga kerja bagi menggalakkan penyelidikan.

4. Menggalak dan menyelaras aktiviti penyelidikan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan dan pengendalian penyelidikan klinikal.

5. Menyokong pembangunan pusat penyelidikan klinikal baru dan rangkaian ujian klinikal.

6. Memudahcara kerjasama di antara penyelidik, pembuat dasar, penyampai khidmat penjagaan kesihatan, industri dan pelanggan.

7. Membangunkan dan menerapkan polisi untuk meningkatkan kualiti penyelidikan Investigator Initiated Research (IIR) dan Industrial Sponsored Research (ISR)

 

SKOP PERKHIDMATAN

Skop perkhidmatan CRC merangkumi fungsi-fungsi utama Hospital CRC selaras dengan Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bilangan 4/2011: Penyelidikan Klinikal Dan Rangkaian Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC) Di Hospital Dan Penubuhan Jawatankuasa Penyelidikan Peringkat Negeri.

 

Fungsi Utama

1. Membina keupayaan bagi menggalakkan penyelidikan dengan:

a. Menjalankan latihan-latihan seperti Good Clinical Practice, Introduction to Clinical Research dan Statistikal;

b. Menjalankan latihan dalaman (in-house) Continous Professional Development secara rutin;

c. Menyediakan khidmat rundingan bagi metodologi penyelidikan, rekabentuk kajian, protocol dan analisis statistikal;

d. Mengadakan program bimbingan untuk pegawai perubatan dan lain-lain pegawai yang berminat dalam penyelidikan.

2. Mengambil bahagian dalam penyelidikan klinikal dan lain-lain penyelidikan yang diinisiasi atau dikoordinasi oleh CRC Kebangsaan;

3. Membantu mendaftarkan protokol penyelidikan di National Medical Research Register (NMRR) dan permohonan geran penyelidikan;

4. Menyediakan kemudahan-kemudahan berikut untuk menyokong dan memperlicinkan aktiviti-aktiviti penyelidikan di hospital-hospital:

a. Pangkalan data pakar-pakar klinikal yang berminat dalam penyelidikan – bidang yang diminati, simpanan rekod bagi Industry Sponsored Research (ISR) atau Investigator Initiated Research (IIR) dan penerbitan;

b. Sokongan pentadbiran seperti ruang kerja, IT, penolong pegawai penyelidik dan coordinator kajian, dan lain-lain.

[Skop Perkhidmatan CRC seperti dalam lampiran]

Background Image

Header Color

:

Content Color

: